Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SEYSSO.PL

Sklep internetowy działający pod adresem www.seysso.pl prowadzony przez Shop Dent sp.z o.o.,( dawniej Shop Dent Wojciech Madej ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziupli 12, 02-454 NIP: 5223280401, REGON: 527150533, zarejestrowana pod numerem KRS: 0001073943, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego m. st. Warszawy, wysokość kapitału zakładowego - 200 000 PLN zwany dalej "Sprzedawcą''.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: 22 112 38 38 (godziny pracy: 9-19 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej - seysso@seysso.com

 • korzystając z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.

§ 1 POSTANOWIENIA OGóLNE

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:

  1. REGULAMIN - niniejszy regulamin,

  2. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,

  3. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA - osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.

  4. KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  5. TOWAR, PRODUKT - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,

  6. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

  7. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.seysso.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,

  8. ZAMóWIENIE - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się wasortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.

 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.

 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:

  1. podłączenie do Internetu,

  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka,

  3. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,

  4. włączona obsługa Cookies i Java Script

  5. program do odczytu plików formatu PDF.

 2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu izastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.

 4. Sklep zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ograniczą dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień. Dostęp do formularza oceny mają także ci Klienci, którzy dokonali zakupu Produktu bez rejestracji. Tacy Klienci otrzymują w ramach wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny na temat danego Produktu.

 5. Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Sklepu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach Sklepu. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej Sklepu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newsletteru można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez e-mail Sklepu: seysso@seysso.com lub wybranie linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.

 2. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Rejestracji konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania Zamówienia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Sklepem.

 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.

 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: seysso@seysso.com z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

 5. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu - opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania konta Klienta, które umożliwia dostęp do automatycznego śledzenia Zamówienia.

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów w Sklepie. Proces zamawiania Produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych oraz danych kontaktowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku "Zamawiam i płacę ") Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

 3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk "Zamawiam i płacę ") Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.

 4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument. W przypadku późniejszego odstąpienia od umowy, przedsiębiorca prowadzący działalność w tej samej branży co zamówione produkty nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

 5. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów

 6. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.

 7. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Produktów. Jeżeli ilość Produktów jest ograniczona, Sklep zaznacza taką informację na stronie produktowej.

 8. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy rezygnuje z zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:

  1. Częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;

  2. Anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).

  3. Wymiana na inny podobny produkt, który jest aktualnie dostępny.

  W przypadku rezygnacji z umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

 9. W przypadku kompletnego zamówienia, najdłuższy możliwy czas realizacji zamówienia od momentu otrzymania płatności do momentu przekazania zamówienia do wysyłki wynosi 3 dni robocze.

 10. W sytuacji, gdy klient zgłasza niezgodność produktu z umową i decyduje się na odstąpienie od umowy przed jego użyciem lub rozpieczętowaniem, nie jest on zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych ze zwykłym korzystaniem z towaru, który w rezultacie został wymieniony lub zwrócony. Klient powinien zgłosić niezgodność produktu z umową niezwłocznie, aby zachować prawo do rezygnacji z umowy bez dodatkowych obciążeń.

 11. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowo-jakościowej w zamówieniu, klient zobowiązany jest zgłosić ją niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od otrzymania zamówienia. Niezgodności należy zgłaszać pod adresem bok@shop-dent.pl lub pod nr. tel. 22 112 38 38.

§ 5 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT (jeżeli ze względu na miejsce dostawy Towaru jest naliczany) i nie obejmują kosztów dostawy. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany - informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.

 2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Sklepie:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,

  2. za pośrednictwem Paczkomatów firmy InPost.

  Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.

 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach Produktów w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.

 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:

  1. Przelew tradycyjny,

  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU - obsługę płatności prowadzi PayU.

 5. Sprzedawca nie realizuje płatności w opcji "za pobraniem ".

 6. W razie dokonania Zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

 7. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. Na stronie produktowej Sklep podaje przewidywany czas wysyłki Zamówienia.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Produktu zgodnego z umową i bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

 2. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w momencie jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tego momentu, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sklep, jego prawnych poprzedników lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Przy tym domniemuje się, że wada produktu, która ujawniła się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniała w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 3. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.

 4. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

  1. Cechy takie jak opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

  2. Przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.

  3. Odpowiedniość i przydatność do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  4. Ilość i cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu;

  5. Sposób dostarczenia wraz z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;

  6. Jakość, która musi opowiadać takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 5. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Klient może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach oraz udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Serwisu, tj. Shop Dent, ul. Jana Kazimierza 25b, lokal U3, 01-248 Warszawa.

 6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu i dalszym postępowaniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na innym trwałym nośniku.

 7. W przypadku wady produktu ujawnionej w trakcie użytkowania, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sklep może wymienić towar, jeśli Klient zażądał jego naprawy lub naprawić go, gdy Klient zażądał jego wymiany tylko jeśli zapewnienie zgodności towaru z umową w pierwotnie wybrany przez Klienta sposób jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

 8. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, gdy:

  • Sklep odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;

  • Sklep nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;

  • brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

  • brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

  • z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sklep zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 11. Sklep ma obowiązek dokonać naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, przy uwzględnieniu specyfiki towaru i celu, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep. Klient ma obowiązek udostępnić Sklepowi Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Klienta towar na swój koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Sklep może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Klienta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.

 12. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 13. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową

 14. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza - wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

 15. Produkt uznaje się za zgodny z umową, jeśli spełnia poniższe warunki:

  1. Produkt odpowiada opisowi, rodzajowi, ilości, jakości, kompletności oraz funkcjonalności, jakie zostały przedstawione przed zakupem.

  2. Jeżeli Klient poinformował Sklep o szczególnym przeznaczeniu produktu, potrzebnym mu do konkretnego celu, i Sklep zaakceptował tę informację jako warunek umowy.

  3. Produkt nadaje się do celów, dla których zwykle używa się produktów tego typu, zgodnie z obowiązującym prawem, normami technicznymi lub przyjętymi praktykami.

  4. Produkt posiada ilość i cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, które są typowe dla produktów tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu

  5. Produkt jest dostarczany w pełnej kompletności, w tym z odpowiednim opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać.

  6. Jeśli Sklep przedstawił Klientowi próbkę lub wzór przed zawarciem umowy, jakość produktu musi odpowiadać jakości tej próbki lub wzoru.

 16. Zgłaszanie niezgodności i okresy reklamacyjne:

  1. Niezgodności typu ilość, rodzaj, czy uszkodzenie transportowe powinny być zgłaszane niezwłocznie po odbiorze produktu, aby umożliwić szybką reakcję i ewentualną korektę.

  2. Pozostałe niezgodności dotyczące jakości, trwałości, czy zgodności z umówionymi cechami, mogą być zgłaszane w ramach obowiązującego okresu reklamacyjnego, który wynosi 2 lata od daty otrzymania produktu.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu należy skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego tutaj. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: seysso@seysso.com, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Po wysłaniu oświadczenia na odpowiedni mail klient ma kolejne 14 dni na odesłanie produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sklep zastrzega sobie prawo do decyzji o odrzuceniu odstąpienia od umowy i odesłaniu produktu z powrotem do klienta.

 3. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest umowa:

  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki lub wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia oraz dowodem zakupu(paragonem, fakturą lub potwierdzeniem sprzedaży). Wysyłki należy dokonać na adres magazynu Sklepu, tj. Shop Dent, Warsaw Distribution Center, hala D, dok D8 i D9,
  ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu (koszty odesłania).

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów dostawy zamówienia dokonany zostanie wyłącznie w przypadku odstąpienia od umowy dotyczącego całego zamówienia. W sytuacji, gdy odstąpienie dotyczy części zamówienia, koszty dostawy nie są zwracane. Dodatkowo, klient ponosi wszelkie koszty związane z odesłaniem produktów do sprzedawcy.

 6. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w formularzu o odstąpieniu).

 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru na własny koszt. Sklep zobowiązany jest do zwrotu ceny produktu klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru lub dowodu jego wysyłki, przy czym zwrot powinien zostać dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, której użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, nie wiążący się dla niego z dodatkowymi kosztami.

§ 8 ZASADY SPRZEDAŻY W MODELU SUBSKRYBCJI

 1. Usługa elektroniczna w postaci Subskrypcji może być świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.

 2. Korzystanie z Subskrypcji umożliwia cykliczną dostawę wybranych Towarów, we wskazanych przez Klienta odstępach czasu, bez konieczności składania kolejnych zamówień aż do zakończenia Subskrypcji. Płatność za Subskrypcję dokonywana jest wyłącznie przy wykorzystaniu mechanizmu Płatności cyklicznych i tylko za pośrednictwem jednej Karty.

 3. Odpięcie Karty z Subskrypcji powoduje zakończenie Subskrypcji.

 4. Transakcje w ramach Płatności cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji posiadacza Karty w serwisie Operatora (lub podmiotu, za pośrednictwem którego Operator obsługuje Transakcje). Rejestracja będzie miała na celu uwiarygodnienie, że Klient zlecający Płatność cykliczną jest uprawnionym posiadaczem Karty, która będzie obciążana. Przed dokonaniem rejestracji Karty na stronie transakcyjnej, Klient zobowiązany jest udzielić zgody na regularne pobieranie opłat poprzez uruchomienie usługi Płatności cyklicznych. Zgoda jest przechowywana w serwisie Operatora.

 5. Kupujący tworzy Subskrypcję poprzez zaznaczenie tej formy zakupu w Elektronicznym formularzu zamówienia. Potwierdzenie utworzenia Subskrypcji wysyłane jest niezwłocznie na adres e-mailowy Kupującego, wskazany przy dokonywaniu pierwszego Zamówienia subskrypcyjnego.

 6. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto według dostępnych opcji.

 7. Subskrypcja dokonywana jest na czas nieokreślony.

 8. Klient możne zakończyć Subskrypcję w każdym czasie. Zakończenie Subskrypcji przez Klienta jest równoznaczne z cofnięciem zgody na kolejne obciążenia w ramach Płatności cyklicznych. W tej sytuacji kolejne Zamówienie subskrypcyjne nie zostanie utworzone. Jeżeli zakończenie Subskrypcji nastąpi po upływie daty wskazanej w e-mailu, o którym mowa w pkt 11 to bieżące Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane jako ostatnie.

  1. Zakończenie Subskrypcji następuje poprzez wybranie przez Kupującego opcji „Zakończ subskrypcję” w ustawieniach danej Subskrypcji, które są dostępne po zalogowaniu Klienta z poziomu jego Konta.

  2. Kupujący może również zakończyć Subskrypcję przez e-mailowy kontakt z obsługą sklepu seysso@seysso.pl.

 9. Sprzedawca ma prawo zakończyć Subskrypcję, o czym poinformuje Kupującego w formie e-mail lub przez kontakt telefoniczny z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. W ten sytuacji środki z Karty nie zostaną pobrane oraz nie będą tworzone kolejne Zamówienia subskrypcyjne.

 10. Sprzedawca jest uprawniony do zmian cen Towarów w trakcie trwania Subskrypcji, o czym Kupujący jest informowany w korespondencji e-mailowej, o której mowa w pkt. 11.

 11. Sprzedający wysyła do Kupującego wiadomość e-mailową o utworzeniu Zamówienia subskrypcyjnego z podaniem jego przedmiotu, ilości, ceny (w tym o zmianie ceny jeżeli miała ona miejsce), terminie realizacji oraz o dacie planowego pobrania środków z Karty - nie później niż na 3 dni przed pobraniem środków z Karty. Ponadto, Sprzedający informuje Kupującego o możliwości zakończenia Subskrypcji załączając link prowadzący do ustawień umożliwiających zakończenie danej Subskrypcji z poziomu Konta Klienta i datę, do której będzie to skuteczne. W przypadku zakończenia Subskrypcji po dacie wskazanej w mailu - zakończenie będzie miało skutek do kolejnych Zamówień subskrypcyjnych. Oznacza to, że Subskrypcja zostanie zakończona, ale jako ostatnie zostanie zrealizowane bieżące Zamówienie subskrypcyjne.

 12. Jeżeli próba obciążenia Karty nie powiedzie się, Klient e-mailem zostanie poinformowany o braku możliwości pobrania płatności. Możliwe powody braku pobrania płatności to: brak środków na Karcie, utrata ważności Karty lub problemy techniczne.

 13. Utrata ważności Karty powiązanej z Subskrypcją lub brak możliwości autoryzacji zlecenia płatniczego z innych powodów powoduje zakończenie Subskrypcji.

 14. Zamówienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane wyłącznie po skutecznym pobraniu środków z Karty.

 15. Zakończenie Subskrypcji pociąga za sobą natychmiastowe rozwiązanie umowy sprzedaży Towaru.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 157 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-04
Profesjonalna obsługa na najwyższym poziomie.
2024-05-29
Niestety nie mogę przyzwyczaić się do brzęczącego sygnału, który towarzyszy higienie. Jest na tyle denerwujący, że mycie zębów stało się koszmarem. Pomijając jednak kwestię udręki związanej z dźwiękiem - estetyka wykonania i praca urządzenia są na najwyższym poziomie,
pixel