Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu ,,Dzień Mamy SEYSSO x Merki’’

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                

1. Organizatorem konkursu i Fundatorem nagród w konkursie pod hasłem „Magia uśmiechu na święta z SEYSSO” (dalej: „Konkurs”) jest spółka pod firmą: WM BRANDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa), posiadająca numer statystyczny REGON 368086172, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5223098659 (dalej: „Organizator i Fundator”).

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”)
 i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

7. Do uczestnictwa w Konkursie konieczne jest zarejestrowanie się na portalu Instagram, zgodnie z odnośnymi jego zasadami.   

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w toku swojej działalności wszelkich treści nadesłanych w Zadaniach Konkursowych przez Uczestników. Zgadzając się na uczestnictwo w Konkursie oraz nadsyłając Zadanie Konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż zrzeka się praw do co treści zawartych w Zadaniu Konkursowym, w tym także prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia, jak i wyraża zgodę z momentem przesłania Zadania Konkursowego na publikację w portalu Instagram z zaznaczeniem autorstwa Uczestnika lub bez takiego zaznaczenia treści zawartych w Zadaniu Konkursowym.

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilach pod adresem: https://www.instagram.com/seysso_official/  dalej: „Profil”), do którego prawa przysługują spółce pod firmą: WM BRANDS Sp. z o.o.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 grudnia 2023 roku opublikowaniem postu konkursowego, o którym mowa w § 4.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 grudnia 2023 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Profilach w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a)   zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b)   ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c)   posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)   posiada konto (profil) w serwisie Instagram,

e)   wykona Zadanie Konkursowe.

2. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.   

§ 4 ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe opublikowane przez Organizatora na Profilu @seysso_official na Instagramie w formie pytania konkursowego: Jakie wspólne chwile lub działania sprawią, że Twoi bliscy uśmiechną się najszerszym uśmiechem? Podziel się z nami swoim pomysłem w kilku zdaniach i oznacz osobę, z którą chcesz te chwile spędzić.

 " dalej: ( „Zadanie Konkursowe”).

2. Rozwiązanie Zadania Konkursowego składa się z kolejnych kroków:

 a) zaobserwowanie profilu @seysso_official i @merki_ceramika na Instagramie

 b) zamieszczenie odpowiedzi pod postem konkursowym.

3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz. W przypadku wykonania Zadania Konkursowego więcej niż jeden raz Organizator pod uwagę weźmie tylko pierwsze z opublikowanych Zadań Konkursowych.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

6. Uczestnik nie może wykorzystać do udziału w Konkursie więcej niż jednego konta na portalu Instagram.

7. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności zdjęcie/kolaże zdjęć zamieszczone w wykonaniu zadania konkursowego stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.

9. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które: 

a) naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, 

b) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., 

c) są sprzeczne z regulaminem www.instagram.com.

10. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie 5 osób (pięciu). 

11. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór wyłącznie 3 trzech) laureatów Konkursu – łącznie na platformie oraz platformie Instagram (dalej: „Laureat”) odbędzie się dnia 21 maja 2024 roku o godzinie 14:00. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora.

12. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania Konkursowego jest nieszablonowość w podejściu do tematu oraz inwencja twórcza autora.

13. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 5 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń poprzez ich ogłoszenie na Profilu Instagramowym @seysso_official z podaniem imion i nazwisk Laureatów, bądź nicków, którymi Laureaci posługują się na portalu: Instagram. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska/nazwy konta) przy ogłoszeniu wyników Konkursu

 

§ 5 NAGRODY

1. W Konkursie wygrywa 1 laureat i zostanie mu przyznana nagroda (dalej: „Nagroda”): 

1.   Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana następująca nagroda:

a)     Zestaw 2 szczoteczki SEYSSO Basic Color wraz z kubkami ceramicznymi od @merki_ceramika - 400zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)

 

2. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę ani obrotowi handlowemu.

4. Warunkiem przekazania Nagrody Laureatowi jest podanie przez niego Organizatorowi za pośrednictwem aplikacji konkursowej niezbędnych danych osobowych celem realizacji prawa do Nagrody – imię i nazwisko, adres e-mail, adres Laureata do wysłania nagrody. Podanie danych powinno nastąpić przy wysyłaniu zadania konkursowego w aplikacji konkursowej. Zgłoszenia bez podania pełnych danych osobowych nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Laureata.

5. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieprzestrzegania warunków Regulaminu. W każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez adres mailowy podany w zgłoszeniu. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora. 

6. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 7 dni od daty przekazania danych Laureata, o których mowa § 5 pkt 4 powyżej na adres wskazany przez Laureata.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje, będące wynikiem błędnego wprowadzenia danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także, gdy doręczenie Nagrody będzie całkowicie niemożliwe z uwagi na błędne dane podane przez Uczestnika.

 

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie, 

b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego, 

a)  Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.), 

b) Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych
 w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej,

c) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych

d) Nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora i Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.

2. Uczestnik oświadcza, iż z chwilą dokonania zgłoszenia Zadania Konkursowego przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego i upoważnia Organizatora do jego dowolnego wykorzystania na potrzeby Organizatora. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej Instagram (www.instagram.com).

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać
 w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie nie późniejszym niż w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie jest skuteczna.  

3. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, zdefiniowany
 w § 1.1 Regulaminu i zawierać dopisek „Magia uśmiechu na święta z SEYSSO” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. 

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.  

 

§ 8 DANE OSOBOWE

  1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest WM BRANDS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dziupli 12, 02-454 w Warszawie (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: seysso@seysso.com lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.
  2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, udziału w konkursie, wybrania zwycięzców oraz poinformowania zwycięzców, wysłania nagród na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w konkursie oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami jakie mogą wystąpić na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu reklamacji, a także dane osobowe Laureatów będą przetwarzane również
  3. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia konkursu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem. Dane osobowe laureatów przechowywane będą do czasu upływu okresów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych).
  4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zleceniodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu.
  5. Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody w każdym czasie za pomocą adresu: seysso@seysso.com wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
  6. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz wydania nagrody, jeżeli zostanie przyznana.
  7.  Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  8. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 maja 2024 roku.

2. Regulamin dostępny jest na Profilu Fundatora oraz w siedzibie Organizatora.    

3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody.

4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 181 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-12
Super
2024-07-10
Polecam
pixel